ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ


«Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»


 


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στη περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Α7 του νόμου 4152/2013 (Α’107) προβλέπεται πως  «τα ακίνητα, για τα οποία δεν αναγράφεται τιµή ζώνης στη βάση πληροφοριών του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.),  ως τιµή ζώνης λαµβάνεται ο µέσος όρος των τιµών της δηµοτικής ενότητας, όπως αυτές ισχύουν για τον υπολογισµό της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τιµές στη δηµοτική ενότητα, λαµβάνεται ο µέσος όρος των τιµών του δήµου και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τιµές στο δήµο λαµβάνεται  ο µέσος όρος των τιµών του νοµού». Όμως, με τη διάταξη αυτή παραλείπεται αδικαιολόγητα και αναίτια το επίπεδο της Περιφερειακής ενότητας στην οποία ανήκουν τα ακίνητα. Το γεγονός αυτό, δημιουργεί άδικες και μη ορθολογικές καταστάσεις δεδομένου ότι υφίσταται μεγάλη διακύμανση τιμών εντός των ορίων  ενός νομού και, κατ’ επέκταση, δεν διευκολύνεται η απεικόνιση του πραγματικού  μέσου όρου της τιμής ζώνης. Για τους παραπάνω λόγους, προτείνεται η ακόλουθη τροπολογία-προσθήκη.

Η περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Α7 αναδιατυπώνεται ως εξής:


 


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ


 


Περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Α7  «ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  (Ε.Ε.Τ.Α) του ν.4152/2013

«Τα ακίνητα, για τα οποία δεν αναγράφεται τιµή ζώνης στη βάση πληροφοριών του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.),  ως τιµή ζώνης λαµβάνεται ο µέσος όρος των τιµών της δηµοτικής ενότητας, όπως αυτές ισχύουν για τον υπολογισµό της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τιµές στη δηµοτική ενότητα, λαµβάνεται ο µέσος όρος των τιµών του δήµου, σε περίπτωση δε, που δεν υφίστανται τιμές στο δήµο,  λαµβάνεται  ο µέσος όρος των τιµών της περιφερειακής ενότητας του νομού ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τιμές και στην περιφερειακή ενότητα του νομού λαμβάνεται ο μέσος όρος των τιμών του νοµού»


 


Η προτείνουσα βουλευτής


 


Μαρία Ρεπούση


 

Ημερ. δημοσίευσης: 16-07-2013

Κατηγορία(ες):

Tags: Ανακοινώσεις