ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ


Κοινοποιούμε ανακοίνωση Περιφέρειας Αττικής για ενημέρωση


 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ &ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ


 


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν.1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003), και το Ν.4014/11 ανακοινώνεται ότι:


Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το με αρ. Πρωτ. Οικ.171258/14 έγγραφο που αφορά Διαβίβαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο για την πολεοδόμηση ιδιωτικού οικισμού έκτασης 111.65 στρεμμάτων, στην θέση ΄΄Αμυγδάλα΄΄ Κοινότητας Πέρδικας νήσου Αίγινας (Ν. Αττικής ), με φορέα του έργου τη ΄΄ ΓΕΑΚΑΤ Α.Ε.΄΄


Ο φάκελος της Μελέτης βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα ), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλλει τυχόν ενστάσεις – απόψεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.


 


Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής


Καράμπελας Κωνσταντίνος