ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

                                                                                              Αίγινα 10η  Σεπτεμβρίου 2014

                 Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Αιγίνης «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ», ευχαριστούμεν θερμώς την Επιτροπήν Εικαστικής Πρωτοβουλίας «Ε.Ε.Π.» και έναν έκαστον των Εκθετών Καλλιτεχνών Ζωγράφων, Αγιογράφων και Γλυπτών του νησιού μας δια την ευγενή προσφοράν διάθεσης έργων τους εκ της Ομαδικής Εκθέσεως Αγιογραφίας, Ζωγραφικής και Γλυπτικής που διεξάγουν αυτές τις ημέρες από 8ης έως και 11ης τρέχοντος μηνός εις την Αίθουσαν του Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας, ως και δια την αντίστοιχον Λαχειοφόρον Αγοράν αυτών των έργων προς ενίσχυσιν του Νοσοκομείου μας, η κλήρωσις της οποίας θα διεξαχθεί κατά την τελετήν λήξης του Fest. Fistiki.     

                 Ο Κύριός μας επροίκισεν έναν έκαστον εκ των Καλλιτεχνών με αυτά τα τάλαντα και οι πηγαίες δημιουργίες τους αποτελούν Θεία Δώρα, τα οποία είθε να καλλιεργούν πάντοτε δια την υπηρεσίαν των συνανθρώπων μας. Η προσφορά τους αυτή θα συμβάλει τα μέγιστα εις την βελτίωσιν των οικονομικών του Ιδρύματός μας, ως και εις την βελτίωσιν της νοσηλείας των ασθενούντων αδελφών μας.

Επί τούτοις ευχόμεθα κάθε επιτυχία εις το υπόλοιπον της Εκθέσεως. Ωσαύτως ευχόμεθα, όπως υπάρξουν μιμητές αυτής της προσφοράς  δια το καλόν του τόπου μας και την υγείαν των συνανθρώπων μας.

 

Μετά τιμής

Ο Πρόεδρος

και τα Μέλη του Δ.Σ.

           του Νοσοκομείου