Την Τρίτη 21/10/2014 στις 6 το απόγευμα η επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στον Μεριστό. Θέματα της ημερήσιας διάταξης, προς συζήτηση και λήψη απόφασης αναφέρονται τα εξής:1. Περί έγκρισης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014 του Δ.ΛΤ Αίγινας
Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤ Αίγινας

2. Περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2014 του Δ.ΛΤ Αίγινας
Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤ Αίγινας

3. Περί έγκρισης της υπ. αριθμ. 155/2014 απόφασης του Δ.ΛΤ Αίγινας που αφορά την αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του (Ο.Π.Δ.) έτους 2014
Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤ Αίγινας

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου έτους 2014
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δέδες Ευάγγελος

5. Περί έγκρισης δαπάνης και τρόπου εκτέλεσής της που αφορά την προμήθεια καυσίμων για το έτος 2014-2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 65, παρ. 1 του Ν.3852/2010
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δέδες Ευάγγελος

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διεξαγωγή της εθνικής εορτής της 28ης
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δέδες Ευάγγελος

7.Λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης του Δημάρχου για συνυπογραφή της επικαιροποιημένης σύμβασης ρύθμισης αποπληρωμής οφειλών προς την ΕΥΔΑΠ
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δέδες Ευάγγελος

8. Αντικατάσταση του Προέδρου της ΚΕΔΑ σύμφωνα με την από 6/10/2014 αίτηση του Λορέντζου Γεωργ. Αθανάσιου
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

9.Αντικατάσταση των αιρετών μελών που ορίστηκαν με την 39/2014 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να συμμετέχουν στην τριμελή επιτροπή για την παρακολούθηση –υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης της ΚΕΔΑ το έτος 2014.
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

10.Συγκρότηση οργάνου για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των παραβάσεων των διατάξεων της ΚΥΑ 36873/2007 περί  ̈καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων ̈.
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

11.Συγκρότηση διαπαραταξιακής Επιτροπής η οποία θα εξετάζει γενικότερα τα θέματα της ονοματοδοσίας οδών του Δήμου
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

12. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ στα πλαίσια του ΤΟΠΣΑ Αττικής 2007-2013. 
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

13.Εξέταση αιτήσεων των ΤΣΟΤΣΟΥ Δημήτριου του Ευαγγέλου, Κυριακίδη Αντώνιου του Ιωάννη, Καμενόπουλου Σωκράτη του Δημητρίου και DOCE ERION του VANGEL για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου
 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δέδες Ευάγγελος

14.Διαγραφή βεβαιωμένων χρηματικών καταλόγων σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δέδες Ευάγγελος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. ΟικονόμουΗμερ. δημοσίευσης: 18-10-2014

Κατηγορία(ες): ΕΙΔΗΣΕΙΣ->ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΑΙΓΙΝΑ

Tags: Δημοτικό Συμβούλιο