Στις 9 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄ στα Γραφεία του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας [οδός Ακτή Τότη Χατζή & Φανερωμένης] ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού θα διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του ακινήτου που βρίσκεται εντός του δημοτικού γυμναστηρίου και θα χρησιμοποιηθεί ως κυλικείο, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή του συμφωνητικού έως συμπληρώσεως τετραετίας.

Η πρώτη προσφορά (τιμή εκκίνησης) ορίζεται στο ποσό των διακοσίων (200,00) Ευρώ.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει, μεταξύ άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης, τα κάτωθι:

1) Βεβαίωση από τις αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου ότι δεν είναι οφειλέτης του Δήμου από οποιαδήποτε αιτία.

2) Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού 20,00 Ευρώ.

Όλα τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου Αίγινας έως την Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 15:00΄.

Επίσης πρέπει να συνοδεύεται την ημέρα της δημοπρασίας από αξιόχρεο κατά τη κρίση της Επιτροπής εγγυητή.

Για την παραλαβή της διακήρυξης δημοπρασίας και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Αίγινας Γλαντζή Ευτύχιο (Τηλέφωνο: 22973- 20030) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αίγινα, 28 Ιανουαρίου 2015

Ο Πρόεδρος του ΔΑΟΑ

Μαρμαρινός Σταμάτης


Ημερ. δημοσίευσης: 29-01-2015

Κατηγορία(ες): ΕΙΔΗΣΕΙΣ->ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΑΙΓΙΝΑ

Tags: δημοπρασία, ΔΑΟΑ, εκμίσθωση κυλικείου