Ως οι Ινδοί εις φυλάς, ούτω και οι Έλληνες ...διαιρούνται εις τρεις τοιαύτας κατηγορίας: 
  
α) Εις Συμπολιτευόμενους, ήτοι έχοντες κοχλιάριον βυθίζωσιν τούτο εις την χύτραν τού προϋπολογισμού. 
  
β) Εις Αντιπολιτευόμενους, ήτοι μη έχοντας κοχλιάριον ζητούν επί παντί  τρόπω να λάβωσιν τοιούτον. 
  
γ) Εις Εργαζομένους, ήτοι ούτε έχουν κοχλιάριον ούτε ζητούν  τοιούτο, αλλά είναι επιφορτισμένοι να  γεμίζωσι την χύτραν  διά τού  ιδρώτος των. ΕΜ ΡΟΙΔΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ημερ. δημοσίευσης: 18-06-2017

Κατηγορία(ες): ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ->ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ

Tags: Εμμανουήλ Ροϊδης, Το κοχλιάριον