Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΔΕ Εισπράκτορας (Λιμενικών Τελών)
1 ΥΕ Φύλακας Σκαφών

Περίοδος Υποβολής: 07/07/2016-16/07/2016

Αναλυτικότερα στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Τηλέφωνο: 
22970 22272 εσ.1-3
Επισυναπτόμενο αρχείο: 

απόcareer.duth.gr