• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020»
Άξονας Προτεραιότητας 09 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»
Συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Πράξη «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ »
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αίγινας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» με Άξονα Προτεραιότητας 09 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», στο Δήμο Αίγινας, που εδρεύει στην Αίγινα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)
Δείτες τους πίνακες εδώ


  • Ανακοίνωση για επιτυχόντες του «Προγράμματος Κοινωφελούς χαρακτήρα για όλους τους Δήμους της χώρας για 24.251 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης»,

Ο Δήμαρχος Αίγινας κος Δημήτριος Μούρτζης, σε συνεργασία με τον Δ/ντη του 
ΟΑΕΔ - ΚΠΑ 2 ΠΕΙΡΑΙΑ, προκειμένου να ολοκληρωθούν γρηγορότερα οι προσλήψεις, 
να αποφευχθούν τα έξοδα μετακίνησης αλλά και η ταλαιπωρία των ανέργων, καλεί τους 
επιτυχόντες του «Προγράμματος Κοινωφελούς χαρακτήρα για όλους τους Δήμους της 
χώρας για 24.251 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης», να μην μεταβαίνουν στο 
ΚΠΑ 2 ΠΕΙΡΑΙΑ για να τους χορηγηθεί το συστατικό σημείωμα για την υπόδειξή 
τους στον επιβλέποντα φορέα – Δήμο Αίγινας, αλλά να προσέρχονται στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου μας προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

α) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας
β) φωτοαντίγραφο ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης
γ) αίτηση (θα τους δοθεί από το πρωτόκολλο του Δήμου)

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αποσταλούν από το Δήμο Αίγινας στο ΚΠΑ 2 ΠΕΙΡΑΙΑ 
ώστε η παραλαβή των συστατικών σημειωμάτων από τους επιτυχόντες του 
προγράμματος να γίνει από τον Ανταποκριτή του ΟΑΕΔ στο Δήμο μας κ. Γκαρή 
Στυλιανό.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ


Ημερ. δημοσίευσης: 31-03-2017

Κατηγορία(ες):

Tags: δήμος Αίγινας, δελτίο τύπου