-

"Το κοχλιάριον" - Εμμανουήλ Ροΐδης

Ως οι Ινδοί εις φυλάς, ούτω και οι Έλληνες ...διαιρούνται εις τρεις τοιαύτας...