-

"Το κοχλιάριον" - Εμμανουήλ Ροΐδης

Ως οι Ινδοί εις φυλάς, ούτω και οι Έλληνες ...διαιρούνται εις τρεις τοιαύτας...

-

Η ληστρική συμμορία των φατριαρχών της Ελλάδος, κατά τον Εμμανουήλ Ροΐδη

“Η θέσις τω παρ΄υμίν πολιτευομένων πολύ ομοιάζει την των Αυτοκρατόρων της Βυζαντινής Ρώμης, οίτινες προς κατάληψιν του Θ...

Η ληστρική συμμορία των φατριαρχών της Ελλάδος, κατά τον Εμμανουήλ Ροΐδη