ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δήμος Αίγινας: Μητρώο Εργοληπτών Περιφέρειας Αττικής για έκτακτες ανάγκες

Written by aeginalight

Εργολήπτες – νομικά ή φυσικά πρόσωπα – που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Εργοληπτών της Περιφέρειας μπορούν να υποβάλουν,

Αίγινα, 08 Ιουλίου 2020

Αγαπητοί συμπολίτες,

Η Περιφέρεια Αττικής με τη με αρ. πρωτ. οικ. 103346/20.05.2015 (ΑΔΑ: 7ΝΚ87Λ7-Ω75) αποφάσισε την κατάρτιση ενός Μητρώου Εργοληπτών και καλούσε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με την ιδιότητα του εργολήπτη να ενταχθούν, αν το επιθυμούν, στο Μητρώο αυτό. Σκοπός ήταν και είναι η αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης της. Οι εν λόγω εργολήπτες, οι οποίοι διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, επεμβαίνουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης παρέχοντας μηχανήματα, υλικό και έμψυχο δυναμικό, όταν αυτό απαιτηθεί.

Εν συνεχεία, με τις υπ. αριθμ. 2641/2018 (ΑΔΑ: ΩΕΔΘ7Λ7-ΘΛΗ), 3329/18 (ΑΔΑ: 632Μ7Λ7-Π7Υ), 893/2019 (ΑΔΑ: ΩΚΔΘ7Λ7-ΜΗ5) και 1742/2019 (ΑΔΑ:6ΟΕΟ7Λ7-ΟΞΘ) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισε τη συμπλήρωση – τροποποίηση του Μητρώου εργοληπτών, με ένταξη νέων εργοληπτών, αντικατάσταση και συμπλήρωση οχημάτων – μηχανημάτων εργοληπτών, καθώς και την παράταση ισχύος του μέχρι 31/12/2020.

Ως εκ τούτου εργολήπτες – νομικά ή φυσικά πρόσωπα – που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Εργοληπτών της Περιφέρειας μπορούν να υποβάλουν, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, δακτυλογραφημένη αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα  Προμηθειών της ∆/νσης Οικονομικών Περιφέρειας Αττικής κατά τις ώρες 9.00-14.00 Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.11741, 3ος όροφος, γραφείο 310, τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-2065019, fax: 213-2065015, e-mail: promna@patt.gov.gr.

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται:

α) η πλήρης επωνυμία,

β) η έδρα,

γ) η ταχυδρομική ∆/νση,

δ) το τηλέφωνο επικοινωνίας,

ε) το fax.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:

  1. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (εφόσον πρόκειται για εργοληπτικές επιχειρήσεις) ή ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα (εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα).
  2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ. 1 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται τους όρους της ανωτέρω αναφερόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. Οικ. 103346/20.05.2015 (ΑΔΑ: 7ΝΚ87Λ7-Ω75) για την ένταξή τους στο Μητρώο Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 2020 – 2021 και συγκεκριμένα έως 31/12/2021 όπως αυτοί περιγράφονται στην εν λόγω αίτηση (δεν είναι απαραίτητη η αναλυτική αναφορά τους).
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν αναλυτικά τα οχήματα και τα μηχανήματα που μπορούν να διαθέσουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσής τους).
  4. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των μηχανημάτων έργων που κατέχουν και των χειριστών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, άδεια χειριστού μηχανήματος έργου).

 

Με εκτίμηση,

Ιωάννης Ζορμπάς

Δήμαρχος Αίγινας

 

About the author

aeginalight

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.