ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δημοπρασία εκμίσθωσης κυλικείου στο Δημοτικό Γυμναστήριο Αίγινας

Written by aeginalight

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ.

O Πρόεδρος του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας,
Δ ι α κ η ρ ύ σ ε ι ότι

Στις 20 Ιουνίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας [οδός Οινώνης 3] ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού θα διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του ακινήτου που χρησιμοποιείται ως κυλικείο, το οποίο ευρίσκεται εντός του Δημοτικού Γυμναστηρίου στην πόλη της Αίγινας, επί των οδών ακτή Τότη Χατζή, λεωφόρος Φανερωμένης και Γυμναστηρίου για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή του συμφωνητικού έως συμπληρώσεως τετραετίας.

Η πρώτη προσφορά ορίζεται στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00 €).

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει, μεταξύ άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στους όρους της διακήρυξης, τα κάτωθι:
1) Βεβαίωση από τις αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου ότι δεν είναι οφειλέτης του Δήμου μας από οποιαδήποτε αιτία.
2) Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού 20,00 €.

Όλα τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, σε κλειστό φάκελο στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου Αίγινας ( Οινώνης 3) έως την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00΄.

Επίσης πρέπει να συνοδεύεται την ημέρα της δημοπρασίας από αξιόχρεο κατά τη κρίση της Επιτροπής εγγυητή.

Για την παραλαβή της διακήρυξης δημοπρασίας και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται :
• στη γραμματεία του Δ.Α.Ο.Α ( κ. Αργυροπούλου Πηνελόπη ),1ος όροφος Δημαρχείο Δήμου Αίγινας,Οινώνης 3, ΤΚ 18010, ΑΙΓΙΝΑ, ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 07:00-15:00, τηλέφωνο: 22973 20037 – Αντίγραφο της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Δήμου Αίγινας www.aegina.gr

Για το Δ.Α.Ο.Α.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Μάριος Γκαρής

About the author

aeginalight

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.