ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Written by aeginalight

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 ορίζεται ότι «Κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε δια ζώσης, δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της περ. γ’, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.. Βάσει των ανωτέρω, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) την 06η του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 18:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  • Ανακοινώσεις, Ενημέρωση του Δημάρχου Συμβούλιο, Ερωτήσεις Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο άσκησης δημοτικού ελέγχου (18:30΄ έως 19:30΄).

 

  1. Περί έγκρισης πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/τ. Α΄/07.08.2019). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
  2. «Εκκίνηση της διαδικασίας για εκπόνηση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για την περιοχή των οχυρών της Πέρδικας, βάσει του Ν. 4407/16». Εισάγεται ως θέμα κατόπιν αιτήματος εννέα (9) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
  3. Περί έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας (ΚΕΔΑ) έτους 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ κ. Πτερούδης
  4. Περί έγκρισης δίμηνης παράτασης για την περαίωση του έργου: «Αναβάθμιση ελεύθερων χώρων παιδικών χαρών Ν. Αίγινας». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
  5. Περί έγκρισης παράτασης για την περαίωση του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων στην έδρα του Δήμου Αίγινας και στα τοπικά διαμερίσματα Πέρδικας, Μεσαγρού και Βαθέος». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
  6. Περί έγκρισης του 3ου Απολογιστικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευή και ανακαίνιση παιδικού σταθμού Χλόης». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
  7. Περί έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Αχιλλέως στην πόλη της Αίγινας. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 1/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  8. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω διαρροής. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.
  9. Περί έγκρισης πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης φοιτητή του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Δήμο μας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

 

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τον Ειδικό Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λορέντζο Αθανάσιο αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σας στη συνεδρίαση, δηλαδή διά ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης, στέλνοντας email στο lorentzosthanasis@gmail.com ή καλώντας στο τηλέφωνο 22973-20019 μέχρι την Δευτέρα 06/3/2023 και ώρα 11:00΄ π.μ.

Στους επιθυμούντες να πάρουν μέρος στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης θα σταλεί εγκαίρως  το link σύνδεσης με μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

About the author

aeginalight

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.